År 750 i Lanciano i Italien firades mässan av en tvivlande präst

En inskription i marmor från 1600-talet beskriver miraklet:

”En präst tvivlade på om vår Herres kropp verkligen var närvarande i hostian. Han firade mässa och när han uttalade invigningsorden såg han hur brödet förvandlades till kött och vinet förvandlades till blod. Allt var synligt för de närvarande.”

Det hela började med att en munk i sankt Legonzianoklostret tvivlade på att nattvardsbrödet verkligen var Kristi kropp och det vigda blodet var hans blod. Han bad dock ständigt Gud att ge honom en starkare tro. En morgon då han firade mässan, efter att ha uttalat invigningsorden tyngde tvivlen honom mer än någonsin. Då såg han hur hostian (brödet) förvandlades till kött och vinet till blod. Efter att ha stått orörlig inför miraklet en lång stund vände han sig med ett glädjestrålande och tårfyllt ansikte och sade till dem som fanns där:

”O saliga vänner, för vilka vår Herre har uppenbarat sig i detta allraheligaste sakrament, gjort sig synlig för våra ögon och tagit bort min otro. Kom och ser vår Gud som kommit oss så nära.”

Vid dessa ord skyndade de närvarande till altaret i djup vördnad.

Undret kan än idag ses i samma kyrka i vilket det inträffade.

Katolska kyrkan hävdar att brödet och vinet i kommunionen verkligen förvandlas till Kristi kropp och blod, om än osynligt.

Flera gånger i historien har detta bekräftats genom mirakel.

FAKTA

År 1970 begärde ärkebiskopen i Lanciano en grundlig vetenskaplig undersökning av det mirakel som hade inträffat tolvhundra år tidigare.

Den 4 mars 1971 presenterade professor Dr. Edward Linoli en detaljerad rapport om de olika studierna. Här är resultaten:

  • Det ”mirakulösa köttet” är äkta kött som består av vävnad från hjärtmuskeln, det är fortfarande “färskt”.
  • Det ”mirakulösa blodet” är verkligen blod.
  • Det immun-hematologiska testet visar att båda tillhör samma blodtyp AB, vilken är den vanligaste bland människor i Mellanöstern.

En ytterligare utomstående undersökning gjordes i samarbete med WHO. Den publicerades 1996 och bekräftade resultaten ovan.

Källa: 
https://web.archive.org/web/

En film om flera eukaristiska mirakel:

Läs mer:

Här finns en sammanställning av många eukaristiska* mirakel gjord av en ung man, Carlo Acutis. Carlo dog av leukemi vid 15 års ålder och har saligförklarats av kyrkan.

http://www.miracolieucaristici.org/en/Liste/scheda_b.html

*Eukaristi = Det förvandlade brödet och vinet som frambärs under den heliga kommunionen.